Privacy statement

Assukennis.nl neemt uw privacy serieus en behandelt al uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om uw privacy te garanderen handelt Assukennis.nl volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het is onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij moeten wij voldoen aan de eisen vanuit de AVG. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de gegevens die wij verwerken, het doel van deze verwerking(en), met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. In dit privacy statement informeren wij u hierover. U wordt aangeraden om dit privacyreglement zorgvuldig te lezen. 

Wie is Assukennis.nl? 

Assukennis.nl heeft als kernactiviteit om informatie te bieden over thema’s die gerelateerd zijn aan de financiële dienstverlening, denk daarbij aan verzekeringen, hypotheken en kredieten. 

Soorten gegevens

Het verwerken van de soort gegevens is afhankelijk van de producten en/of diensten die aangeschaft worden. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u: 

 • contactgegevens, zoals naam en e-mailadres, 
 • gegevens over uw bezoek aan onze website

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.. 

Doel van het verzamelen en gebruik van informatie

Assukennis.nl gebruikt uw informatie voor onder andere de volgende activiteiten: 

 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden,
 • om te reageren op uw vragen, 
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Assukennis.nl verzamelt alleen persoonlijke informatie die adequaat en relevant is en beperkt tot informatie die bijdraagt aan bovenstaande doeleinden (data minimalisatie). 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Assukennis.nl  gebruikt tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: 

 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken,
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere het beantwoorden van uw vragen en het bijhouden van het bezoek aan onze website. 

Informatie verstrekt aan derden

Assukennis.nl kan uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie delen met derden, in de volgende gevallen;

 1. Dienstverleners van Assukennis.nl voor het uitvoeren van de bovengenoemde doelen en verwerkingen denk hierbij aan partijen die datahosting en dataanalyse uitvoeren, IT services en andere soortgelijke diensten die door Assukennis.nl worden ingezet,
 2. Andere partijen die op legitieme gronden informatie opvragen binnen het van toepassing zijnde wettelijk kader,
 3. Een derde partij waarvoor op wettelijke gronden data verstrekt moet worden, om te voldoen aan wettelijke procedures, op verzoek van overheidsinstanties, om deze overeenkomst uit te voeren en om de rechten van Assukennis.nl te beschermen,
 4. Een derde partij in het geval van een fusie, verkoop of overdracht of overige overname van het geheel of een deel van de dienstverlening van Assukennis.nl, activa of aandelen waarin die derde betrokken is. 

Overgedragen gegevens betreffen alleen adequate en relevante persoonsgegevens, beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de overdracht plaatsvindt.

Anders dan hierboven vermeld, zal Assukennis.nl uw persoonsgegevens niet overdragen aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken hebben wij vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met die partijen. 

Hyperlinks 

Onze website kan hyperlinks bevatten die u doorsturen van de Assukennis.nl omgeving naar de website of applicatie van een derde. Assukennis.nl heeft geen zeggenschap over de diensten en/of websites van derden die gekoppeld zijn. Het kan dus zijn dat voor het gebruik van deze diensten en /of websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Dit Privacy statement is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die verkregen worden via Assukennis.nl. Assukennis.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (het gebruik en/of inhoud van) de diensten en/of websites van derden.

Veiligheid, betrouwbaarheid en behoud van informatie 

Veiligheid
Assukennis.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die zijn ontworpen om de principes van databescherming effectief te implementeren en de nodige waarborgen in de verwerking te integreren om informatie te beschermen tegen ongevallen of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang tot persoonlijke informatie, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

Betrouwbaarheid

Assukennis.nl heeft in alle redelijkheid en billijkheid stappen genomen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die in bezit zijn accuraat, actueel en betrouwbaar zijn voor de hierboven genoemde doeleinden. 

Opslag

Alle persoonsgegevens die worden verzameld in de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen en verwerkt binnen de EER tenzij anders vermeldt wordt. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Indien geen wettelijke bewaartermijn geldt, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van twee jaar. 

Uw rechten 

Met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, kunt u;

 1. Assukennis.nl vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke categorieën het betreft, welke derden uw informatie hebben ontvangen en de voorgenomen periode waarvoor de periodieke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, mocht dit niet mogelijk zijn, welke criteria zijn gebruikt om die periode vast te stellen. 
 2. informeren bij Assukennis.nl naar de passende maatregelen die zijn genomen voor overdracht aan derden,
 3. Assukennis.nl vragen naar een kopie van uw persoonsgegevens en deze laten corrigeren,
 4. (Tijdelijk) bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking (waaronder begrepen de beperking van de verwerking) en verzoeken tot het wissen van uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden,
 5. een verzoek indienen dat alleen Assukennis.nl een bewerking kan doen van uw persoonsgegevens,
 6. verzoeken om beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en die u wettelijk of anderzijds significant beïnvloeden te laten verwijderen.  
 7. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan uzelf of een andere organisatie over te dragen

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen in een brief aan Assukennis.nl op het onderstaande adres of in een e-mail naar privacy@risk.nl. Wij verzoeken u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. Assukennis.nl zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Indien Assukennis.nl besluit om uw verzoek te weigeren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voorzien van een toelichting.

Assukennis.nl

Postbus 628,

3500 AP Utrecht

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van overtreding van de toepasselijke privacywetgeving door Assukennis.nl.

Wijzigingen

Assukennis.nl behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vermeld op onze website. Wij raden u daarom aan regelmatig deze website te bezoeken.

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@risk.nl

1 juli 2019